دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سید فخرالدین جناب

سید فخرالدین (میرزا ابراهیم)، پسر سلطنت خانم (شاهزاده جان) و میرسید علی جناب؛ با رعنا پروین ازدواج کرد؛ فرزندان آنها: فیروز و فریدون

این اطلاعات از طریق خانواده، شجره نامه، و اسناد مجموعه میر سید علی جناب به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید