دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سید جمال الدین جناب

سید جمال الدین (میرزا محمد حسن)، پسر سلطنت خانم (شازده جان) و میرسیدعلی جناب؛ با زینت السادات امام العریضی ازدواج کرد و آن دو صاحب چهار فرزند شدند: منیژه (فخرالسادات)، میرسیدعلی (مجتبی)، مهین السادات، و شهین السادات.

این اطلاعات از طریق خانواده، شجره نامه، و اسناد مجموعه میر سید علی جناب به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید