دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نیره خانم جناب

نیره خانم (فاطمه)، دختر سلطنت خانم (شازده جان) و میرسید علی جناب؛ با حسین همت ازدواج کرد؛ فرزندان: صحت بانو، صحت دخت، و سیاوش

این اطلاعات از طریق خانواده، شجره نامه، و اسناد مجموعه میر سید علی جناب به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید