دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عذرا خانم جناب

عذرا (خدیجه سلطان بیگم)، دختر سلطنت خانم (شازده جان) و میرسید علی جناب

این اطلاعات از طریق خانواده، شجره نامه، و اسناد مجموعه میر سید علی جناب به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید