دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حاجیه سکینه بیگم کتابی

دختر حاج میرزا علیرضا کتاب فروش ملقب به کتابی؛ همسر میر محمد باقر جناب؛ فرزندان: میرزا سید محمد و میر سید علی (همسر سلطنت خانم)

این اطلاعات از طریق خانواده، شجره نامه، و اسناد مجموعه میر سید علی جناب به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید