دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پروانه امیر قاسمی

دختر عفت السادات طباطبایی وکیلی و محمد باقر امیر قاسمی، همسر خسرو امیر قاسمی

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید