دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جمشید (جبار) احمدی

همسر بتول امیر قاسمی. فرزندان بتول و جمشید: فیروز، پرویز، بهروز، و منوچهر

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید