دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بتول امیر قاسمی

دختر علویه (کوکب السادات) و مهدیقلی امیرقاسمی (حاج اعظام لشگر). با جمشید (جبار) احمدی ازدواج کرد. فرزندان آنها: فیروز، پرویز، بهروز، و منوچهر

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید