دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

لطف الله میرزا شعاع الدوله

پسر عباس میرزا نایب السلطنه و پدر خانم بزرگ (ملک سلطان)

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید