دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نرجس خانم محمداوف

دختر حاجی محمد تاجر گنجه؛ خواهر حاجی بابا، مشهدی نجف، علی اصغر آقا، و حاج علی اکبر؛ همسر ابراهیم آقا و مادر حسن آقا تاجر گنجه

این اطلاعات از اسناد مجموعه سرابی استخراج شده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید