دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حاجی محمد گنجه

نام فرزندان حاجی محمد تاجر گنجه: حاجی بابا، حاجی علی اکبر، علی اصغر آقا، مشهدی نجف، و نرجس خانم

این اطلاعات از اسناد مجموعه سرابی استخراج شده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید