دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی جان

همسر مصدق السلطان؛ فرزندان: صادق، محمود، تقی، ابوالقاسم، و جهانگیر.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید