دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ابوالقاسم تفضلی

ت ۱۳۰۰ ش
و ۱۳۸۳ ش

پسر بی بی جان و مصدق السلطان؛ با توران بهنام ازدواج کرد؛ فرزند آن دو: علیرضا.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید