دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تاجماه ممتاز

دختر رطب ممتاز و ابراهیم ممتاز؛ همسر رستم وند؛ فرزندان: شهناز و مهناز

این اطلاعات را خانواده سید امامی در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید