دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ابراهیم ممتاز

همسر رطب ممتاز؛ فرزندان: طیّبه، مقبوله، تاجماه، عشرت، عزت الله، حسن، و اسدالله (فوت در کودکی)

این اطلاعات را خانواده سید امامی در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید