دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حاجی محمد حسین نمازی

پسر بی بی بلقیس و محمد علی تاجر دهدشتی؛ همسر حاجیه خانم؛ پدر فرخنده و مهدی نمازی

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید