دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی عزیزه شیرازی

دختر بی بی بتول و آقا میرزا علی و خواهر حسن فریان؛ در ۶ سالگی درگذشت.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید