دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

توران خانم

دختر میرزا محمد ابراهیم خان بابا و خواهر خاتون جان، آقا میرزا آقا، حلیمه خانم، و خدیجه (ایران) خانم. با آقا حسین ازدواج کرد، فرزندان: مریم (فاطمه سلطان)، حاجی عبدالوهاب، و پروانه

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید