دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آقا میرزا آقا کنی

آقا میرزا آقا کنی (قهوه چی) پسر آقا میرزا ابراهیم بک (میرزا محمد ابراهیم خان بابا) و برادر خاتون جان، حلیمه خانم، توران خانم، و خدیجه (ایران) خانم بود. او با خانم بالا ازدواج کرد.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید