دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شمسی خانم

دختر مرضیه خانم و آقای کیانی؛ او اول با غلامحسین پورخمامی ازدواج کرد؛ فرزندان: نزهت و منیژه؛ ازدواج دوم او با آقای قدس بود.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید