دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مرضیه خانم بلوری

دختر مهدی بلوری تفرشی از ازدواج اولش؛ او با آقای کیانی ازدواج کرد؛ فرزندان: نصرت خانم، شمسی خانم، اکرم خانم، عزیز خانم، و حبیب.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید