دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حسن اعتضادی قوانلو

ت ۱۳۱۰ ش
و ۱۳۴۲ ش

پسر بلقیس خانم و عبدالله اعتضادی قوانلو، در سال ۱۳۱۰ ق به دنیا آمد. در سال ۱۳۲۰ ش با راضیه بلوری تفرشی ازدواج کرد؛ فرزندان: ژاله و جیلا (ژیلا) میرزا مهدیخان تفرشی. او در سال ۱۳۴۲ ش بر اثر وبا درگذشت.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو