دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اخترالسلطنه

دختر شوکت السلطنه (دختر همدم السلطنه و مسعود میرزا ظل السلطان؛ و نوه میرزا تقی خان امیرکبیر) و قهرمان خان صارم الدوله در سال ۱۲۸۲ یا ۱۲۸۳ ش به دنیا آمد. با امان الله (نصرت الله) میرزا جهانبانی ازدواج کرد، فرزندان آن دو: سلطان مسعود میرزا، سلطان حسین میرزا، سلطان حمید میرزا، مجید میرزا، محمد میرزا، پری خانم، و کیان تاج مریم خانم. او در سال ۱۳۶۲ یا ۱۳۶۳ ش درگذشت.

Qajar Studies: War and Peace in the Qajar Era, Journal of the International Qajar Studies Association, 2005, Volume V, p.198. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید