دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پریچهر تیمورتاش

ت ۲۲ آذر ۱۳۰۵ ش

دختر تاتیانا و عبدالحسین تیمورتاش؛ خواهر نوش آفرین

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید