دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بهجت السلطنه

دختر کوکب السلطنه مولوی و حسینعلی خان سردار افشار؛ موقوفاتی در شهر تکاب به نام اوست.

این اطلاعات را صاحب مجموعه یاشار در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید