دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

موچول خانم مولوی

همسر حسینعلی خان سردار افشار و مادر فتحعلی خان (ساعد السلطان)

این اطلاعات را صاحب مجموعه یاشار در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید