دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حسینعلی خان سردار افشار

حاجی حسینعلی خان پسر ارشد حاجی محمد خان سردار افشار و برادر علی نقی خان افشار (یمین لشکر) و یحیی خان افشار (افتخار الملک) بود. او ابتدا ملقب به ساعدالسلطان بود و پس از مرگ پدر لقب سردار افشار به او رسید. ازدواج اول حاجی حسینعلی خان با موچول خانم مولوی بود که پسر آن‌ها، فتحعلی خان، ملقب به ساعدالسلطان شد. بعد از فوت موچول خانم، با خواهر بزرگتر او کوکب السلطنه خانم ازدواج کرد که از شوهر قبلی خود سه فرزند داشت. کوکب السلطنه و حاجی حسینعلی خان صاحب دو دختر به نامهای بهجت السلطنه و عفت شدند.

این اطلاعات را صاحب مجموعه یاشار در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید