دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حاجی محمد خان سردار افشار

پسر حیدر قلی خان سرتیپ افشار؛ پدر حاجی حسینعلی خان سردار افشار، علی نقی خان افشار یمین لشکر، و یحیی خان افشار افتخارالملک

این اطلاعات را صاحب مجموعه یاشار در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید