دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درخشنده مقتدر

دختر مشیر لشکر؛ همسر میرزا مصطفی خان مقتدر؛ فرزندان آن دو: علیخان، عزیزه خانم، جلیله خانم، ناصر علیخان، افسانه، احمد علیخان، و افسر خانم

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید