دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ملک منصوره مقتدر (جلالت السلطنه)

ملک منصوره (جلالت السلطنه)، دختر زهرا خانم و میرزا شفیع خان مقتدرالملک، با رضا قلی خان مهرپور (مبشرالسلطنه) ازدواج کرد؛ فرزندان آن دو: فضل الله، اسماعیل، ایران، منصورعلی، رخساره، مجید، و زهره.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید