دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زهره مهرپور

دختر ملک منصوره مقتدر (جلالت السلطنه) و رضا قلی مهرپور (مبشرالسلطنه)؛ همسر منوچهر صبا

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید