دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ابوالقاسم

مادر او دختر میرزا مهدی خان فراشباشی و پدرش میرزا محمد مستوفی سرکارات بود. با سلطان خانم ازدواج کرد.

این اطلاعات را افراد خانواده به ما داده‌اند. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید