دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محمد صادق شریفی پرند

پسر بتول صدرایی و محمد تقی شریفی پرند. در سال ۱۳۴۴ ش با فرشته همایون ازدواج کرد. شادی پرند فرزند آن دو است.

این اطلاعات را شادی پرند، نوه اقتدارالملوک، صاحب مجموعه به ما داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید