دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بتول صدرایی

مادر محمد صادق شریفی پرند

این اطلاعات را شادی پرند، نوه اقتدارالملوک، صاحب مجموعه به ما داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید