دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ایوانف (روسیخان)

ت ۱۲۹۲ ق
و ۱۳۴۶ ش

ایوانف (روسیخان) در سال ۱۲۹۲ ق در تهران به دنیا آمد. مادرش از تاتارهای روس و پدرش انگلیسی بود. محمد علی میرزا او را روسیخان صدا می کرد و او به این نام شهرت یافت. در جوانی شاگرد عبدالله میرزای قاجار بود. در سال ۱۳۲۵ ق، عکاسخانه مسیو روسیخان را به همراه میرزا مهدی خان مصورالملک در خیابان علاء الدوله تهران دایر کرد. روسیخان در اواخر اسفند ۱۳۴۶ ش در سن کلو در نزدیکی پاریس، درگذشت.

یحیی ذکاء، «تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایران»، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۷۶، ص ۱۴۶. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید