دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

احترام صادقی

دختر فاطمه خانم و سید علی اصغر صادقی؛ همسر علی توکلی.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید