دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

علی اصغر ماجدی گرکانی

شیخ علی اصغر ماجدی گرکانی، همسر دوم توران الدوله (دختر تاج السلطنه) بود. ازدواج اول شیخ علی اصغر ماجدی با گلین آقا بود؛ فرزندان: محمد، فاطمه (عزت الزمان)، زهرا خانم، و صدیقه. سپس با فاطمه خانم ازدواج کرد و آن دو صاحب یک دختر شدند به نام فخری. زمانی که فخری دو سال داشت، این ازدواج به جدایی انجامید. فخری ۹ ساله بود که شیخ علی اصغر با توران الدوله ازدواج کرد و فخری با آن دو بزرگ شد. فرزندان شیخ علی اصغر و توران الدوله: خسرو و احمد.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید