دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بشیر الملوک

بشیر الملوک دختر خانم بزرگ و بشیرالسلطنه بود. ازدواج اول او با آقای صدری بود و فرزندان آن دو عفت و ایرج نام داشتند. او سپس با امیر حسن خان شجاع السلطنه ازدواج کرد و فرزند آن دو چنگیز وشمگیر نام داشت. بعد از درگذشت شجاع السلطنه، بشیرالملوک دو بار دیگر هم ازدواج کرد و از هر ازدواج صاحب یک دختر شد که مینا و دنیا نام گرفتند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید