دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عزیز الملوک

همسر دوم امیر حسن خان شجاع السلطنه که بعد از جدایی با آقای ملک پور ازدواج کرد.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید