دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ابتسام خلیلی

ابتسام خلیلی دختر جعفر خلیلی بود.

این اطلاعات را مهرداد غفاری، نوه منزه الدوله و صاحب مجموعه غفاری، در اختیار مجموعه قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید