دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پرویز میرزا نیرالدوله

پسر بيگم خانم و فتحعلی شاه قاجار و پدر سلطان حسین میرزا نیرالدوله و نیر قدسیه

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید