دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسد میلانی

ت ۱۲۷۰ ش

اسد میلانی در سال ۱۲۷۰ ش به دنیا آمد، با فاطمه عنتیقه چی ازدواج کرد و آن دو صاحب پنج فرزند به نام های علی، مرضیه، فاطمه صغری، جواد، و راضیه شدند. به گفته حسن روزبهی، خانواده میلانی به کار بازرگانی اشتغال داشتند و نمایندگی واردات ظروف ورشو موسوم به نوربلین را در ایران داشتند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید