دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

امجد خانم

از اولین خوانندگان زن در ایران که صدایش در صفحه های موسیقی ضبط شد.

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید