دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

توران قهرمانی

توران قهرمانی دختر فاطمه قهرمانی و حاج رحمان خان قهرمانی بود. او با عباس منصوری مؤید، پسر خاله اش (زرین تاج قهرمانی)، ازدواج کرد و آن دو صاحب پنج فرزند شدند: فاطمه (پریچهر)، خوبی، مینو، نیکو، و ماهرخ.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید