دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی جون

و ۱۳۱۵ ش

بی بی جون همسر حاج میرمؤمن و مادر علویه خانم بود. او در سال ۱۳۱۵ ش درگذشت.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید