دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تقی پروین

همسر دوم نصرت زمان؛ او همچنین با یکی از اقوام نصرت زمان ازدواج کرد و از او صاحب یک پسر و یک دختر شد.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید