دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اختر اعظم

همسر علینقی وزیری و مادر بدر آفاق وزیری.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید