دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

احمد ثمره

پسر صاحب جان خانم و نور الله ثمره؛ همسر قمر نویسی ثمره؛ و پدر عطیه روحی

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید