دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی فاطی خانم

دختر شوکت خانم و همسر آقای عسکری کامران؛ مادر شایسته خانم، علی عسکر خان، و غلامحسین خان

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید