دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی صغری

همسر میرزا محمدعلی خان بیگلربیگی و مادر شوکت خانم بقائی و میرزا حسن بقائی

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید